بررسی اثر نسبت عمق به دهانه در رفتار لرزه ای چلیکهای دو لایه-50691855

فایل بصورت وورد تعداد صفحه 267 صفحه دارای منابع فارسی و انگلیسی فهرست مطالب عنوان فصل اول:تعریف سازه های فضاکار مقدمه 1-1-تعریف سازه هاي فضاكار 1-2-مزیت سازههاي فضا كار 1-3-انواع سازههاي فضا كار 1-3-1-شبکه های تخت 1-3-2- شبکه های دو لایه 1-3-3 - چليکبررسی اثر نسبت عمق به دهانه در رفتار لرزه ای چلیکهای دو لایه|50692077|iuh|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی اثر نسبت عمق به دهانه در رفتار لرزه ای چلیکهای دو لایه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.فایل بصورت ووردتعداد صفحه 267 صفحهدارای منابع فارسی و انگلیسیفهرست مطالبعنوان


فصل اول:تعریف سازه های فضاکار


مقدمه


1-1-تعریف سازه هاي فضاكار


1-2-مزیت سازه‌هاي فضا كار


1-3-انواع سازه‌هاي فضا كار


1-3-1-شبکه های تخت


1-3-2- شبکه های دو لایه


1-3-3 -چليک ها


1-3-4-گنبدها


4-1- اجزای تشکیل دهنده سازه های فضاکار


1-4-1-عضو


1-4-2-پوشانه


1-4-3- اتصالات یا پيوندها در سازه هاي فضاكار


فصل دوم: مطالعات انجام شده در مورد رفتار لرزه‌اي ودینامیکی سازههاي فضاكار


2-1-رفتارسازه‌هاي فضاكار گسسته


2-1-1-سازه‌هاي مشبك تك لايه


2-1-2- سازه‌هاي مشبك دولايه


2-1-2-1-مشخصات رفتاري شبكه های دولايه فضاكار


2-2- ويژگي‌هاي شناخته شده از رفتار لرزه‌اي ودینامیکی سازه‌هاي فضاكاردر حوزه غیرارتجاعی


2-2-1-رفتار پسماند


2-2-2-خواص پسماند و نرمي (شكل‌پذيري) فولاد


2-2-3-رفتار تحت نيروي كششي


2-2-4-رفتار تحت نيروي فشاري


2-2-5-رابطه پس‌كمانشي ارتجاعي


2-2-6-تحليل ايستايي خرابي با در نظر گرفتن پديده‏ي كمانش عضوي


-2 2-7- لزوم مدل‏سازي رفتار اعضا در تحليل‏هاي غير خطي


2-2-8-رابطه ضریب لاغری


2-2-9-پايداري و ناپايداري


فصل سوم: مدلسازی وتحلیل دینامیکی غیر خطی برروی سازه های فضاکارچلیکی دولایه


3-1-مدلسازي هندسي


3-2-نوع تحليل


-2-31-تحليل استاتيكي جهت طراحي اوليه سازه


3-2-1-1- بارگذاری متقارن


3-2-1-2-بارگذاری نامتقارن


3-2-1-3-بارگذاری مرده


3-2-2-تحليل طيفي و مفاهيم كاربردي آن در آناليز سازه‌ها


3-2-2-1مشخصههای میرایی


3-2-3-مباني تحليل ديناميكي سازه تحت اثر نيروي زلزله


3-2-3-1-مباني تحليل ديناميكي


3-2-3-2-پاسخ ديناميكي سيستم


3-2-3-3-روشهاي تحليل ديناميكي تحت نيروي زلزله


3-2-3-4- ملاحظات عمومي در رفتار غير خطي هندسي سازه­ها


3-3- انتخاب ركورد زلزله مناسب جهت تحليل سازه­هاي چيلكي دو لايه


3-3-1- مقدمه چگونگی رکورد زلزله


3-3-2-انتخاب زلزله (شتابنگاشت)طرح مناسب


3-4-مدلسازي عناصر محدود


3-4-1- المانcombin39


3 -4-2-المان Mass21


3-4-3- المان Linke180


فصل چهارم: تحلیل های دینامیکی و مقایسه نتایج مربوطه


4-1-نتایج های مربوط به آنالیز استاتیکی:


4-2-نتایج های مربوط به مقادیر ویژه:


4-2-1- مقایسه زمان تناوب ،با افزایش خیز به دهانه (H/S) وعمق به دهانه(D/S)


در چلیک هادو لایه


4-3 تحلیل های مربوط به آنالیز دینامیکی:


4-3-1- تعریف ضریب لاغری


4-3-2- بررسی رفتار چلیک های دو لایه تحت زلزله TABAS


4-3-2-1- بررسی رفتار چلیک ها بانسبت عمق به دهانه 0/02الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه 0/2


4-3--1-1-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/02


4-3-2- 1- -2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/03


4-3-2- 1-3 - مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/04


4-3-2- 1- 4- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/05


4-3-2- 1- 5-مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/06


4-3-2- 1-6 - مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/07


4-3-2- 1- 7- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/08


4-3-2- 1- 8- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/2-0/09


4-3-2- 2- بررسی رفتار چلیک ها با عمق به دهانه 0/02الی 0/09 درخیز به دهانه 0/3


4-3-2- 2-1-مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/02


4-3-2- 2-2- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/03


4-3-2- 2-3- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/04


4-3-2- 2-4-مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/05


4-3-2- 2--5 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/06


4-3-2- 2-6-مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/07


4-3-2- 2-7- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/08


4-3-2- 2-8- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/09


4-3-2- 3- بررسی رفتار چلیک ها با نسبت عمق به دهانه 0/03الی 0/09 درخیز به دهانه 0/4


3-4-2- 3-2- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/03


3-4-2- 3-3مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/04


3-2-3-4-4 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/05


3-4-2-3- - 5 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/06


3-4-2-3- - 6 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/07


3-2-3-4- - 7 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/08


-3-42-3--8 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/09


4-3-2- 4- بررسی رفتار چلیک ها با عمق به دهانه 0/02الی 0/09 درخیز به دهانه/50


4-3-2- 4--1 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/02


4-3-2- 4-2- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/03


4-3-2- 4-3- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/04


4-3-2- 4-4- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/05


4-3-2- 4-5- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0.5-0.06


4-3-2- 4-6- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/07


4-3-2- 4-7- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/08


4-3-2- 4-8- مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/09
-43-2-5- بررسی رفتار چلیک ها بانسبت عمق به دهانه 0/03الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/2 تحت زلزله kobe


4-3--1-5-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0.2-0.03


4-3-2- 5- -2 مطالعه تحلیلی بر روی مدلهایبانسبت


عمق به دهانه 0/04الی 0/09 تحت زلزله KOBE


-43-2-6- بررسی رفتار چلیک ها بانسبت عمق به دهانه


0/03الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/3 تحت زلزله kobe


4 -3--1-6-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/03


4-3--2-6-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/3-0/04


4-3--3-6-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BA-0/3-0/054-3-2- 7- مطالعه تحلیلی بر روی مدلهای بانسبت عمق به دهانه


0/06الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/3 تحت زلزله kobe


4-3--1-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/03


4-3--2-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/04


4-3--3-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0.4-.05


4-3--4-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/06


4-3--5-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/07


4-3--6-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0.4-.08


4-3--7-7-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/09


4-3--8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدلهای بانسبت عمق به دهانه


0/03الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/5 تحت زلزله kobe


4-3--8-2 1-مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/03


4-3--2-8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/04


4-3--3-8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/05


4-3--4-8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/06


4-3--5-8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/07


4-3--6-8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/08


4-3--7-8-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/09


4-3-2- 9- مطالعه تحلیلی بر روی مدلهای بانسبت عمق به دهانه


0/03الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/2 تحت زلزله ElcentroX


4-3-2- 10- مطالعه تحلیلی بر روی مدلهای بانسبت عمق به دهانه


0/03الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/3 تحت زلزله ElcentroX


4-3-2- 11- مطالعه تحلیلی بر روی مدلهای بانسبت عمق به دهانه


0/03الی 0/09 درنسبت خیز به دهانه0/4


تحت زلزله ElcentroX


4-3--1-11-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/04


4-3--2-11-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/4-0/06


4-3-2- 11--3 مطالعه تحلیلی بر روی مدلهایزیرتحت زلزلهBV30-0/4-0/03


وBV30-0/4-0/07و BV30-0/4-0/09


-43-2-12- بررسی رفتار چلیک ها بانسبت عمق به دهانه 0/03الی 0/09


درنسبت خیز به دهانه0/5 تحت زلزله ElcentroX


4-3--1-12-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/04


4-3--2-12-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/05


4-3--4-12-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-/08


4-3--3-12-2 مطالعه تحلیلی بر روی مدل BV30-0/5-0/06


فصل پنجم: نتیجه گیری


5-1- نتیجه گیری


منابع ومناخذ