بررسی آفات گندم و نحوه مواجه با آنها-42030238

دانلود مقاله مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم0/497 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کشاورزی و زراعت آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران مقـدمـه گندم عمده ترین محصول زراعی كشور است. سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 بهبررسی آفات گندم و نحوه مواجه با آنها|42030460|iuh|آفات گندم,حشرات گیاه خوار,آفات مهم گندم در ایران,اهمیت اقتصادی آفات گندم, مدیریت كنترل آفات گندم,بررسی آفات گندم و نحوه مواجه با آنها,آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران,دانلود مقاله کشاورزی و زراعت
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی آفات گندم و نحوه مواجه با آنها وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

دانلود مقاله


مشخصات فایل
تعداد صفحات40حجم0/497 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کشاورزی و زراعت آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایرانمقـدمـهگندم عمده ترین محصول زراعی كشور است. سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هكتار بوده است. نرخ خودكفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی كه متوسط عملكرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هكتار افزایش یابد، خودكفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت. مهم ترین عوامل تآثیرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زیر می باشند : × پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی كشاورزان × نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های كشاورزی(بذر، كود، سم و …) × بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید × محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق كشور × خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح كنترل آنها × عدم مصرف صحیح و بهینة كودهای شیمیایی و یا كمبود و عدم توزیع به موقع آنها × كاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات كشاورزی × عدم توسعة مكانیزاسیون كشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری × كمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش كشاورزی × كمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات كشاورزی × نارسایی سیاست ها و برنامه های كشور برای تولید محصولات كشاورزی آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنهادر اكوسیستم های زراعی كشور كه گندم و جو بستر زیست را تشكیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند كه انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل كمی و كیفی گونه های تشكیل دهندة یك اكوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از 70 گونه حشرة گیاه خوار شناسایی شده اند كه به عنوان مصرف كنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می كنند. این حشرات گیاه خوار، خود مورد تغذیه حشره خواران (حشرات انگل، انگل های بالقوه و شكارگران) كه مصرف كنندگان ثانویه هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژة آفت به گونه هایی كه زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و كاهش تنوع زیستی در اكوسیستم های زراعی را به همراه خواهد داشت. گسترش و طغیان سن گندم در اثر تخریب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این حشره و تبدیل آنها به اراضی دیم كم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یك آفت در اثر تغییر اكوسیستم توسط انسان است. محدود بودن دامنة میزبانی آفات غلات و مكان زمســـتان گذرانی تعداد زیادی از آنها كه در خاك و بقــایای محصول صورت می گیرد، موجب می شود كه جمعیت اكثر این آفات، با تناوب زراعی و انجام عملیات زراعی پس از برداشت، به مقدار قابل توجهی كاهش یابند. علیرغم این مسئله، حدود 15 گونه از حشرات زیان آور گندم و جو را می توان نام برد كه به عنوان آفات درجة اول و دوم، زیان اقتصادی قابل توجهی به این محصولات وارد می كنند. خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علف های هرز در كشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گردیده است كه 10-12 درصد آن به حشرات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی كه با مدیریت كنترل این عوامل، می توان 10-12 درصد عملكرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداكثر عملكرد قابل دسترس كه در شرایط دیم و آبی به ترتیب 4 و 14 تن در هكتار ذكر شده است، نزدیك تر ساخت. کلمات کلیدی:گندمآفات گندمآفات مهم گندم در ایرانمدیریت و كنترل آفات گندم در ایرانمحصولات زراعیحشرات گیاه خوار فهرست مطالب آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران 3مقـدمـه 3آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها 4راست بالان زیان آور گندم 5ملخ مراکشی Dociostaurusmaroccanus(Thunb.) 5ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forsk.) 6ملخ آسیایی Locusta migratoria L. 6مدیریت تلفیقی ملخ های زیان آور گندم 7سن های زیان آور گندم 8 سن گندم Eurygaster integriceps Put. 9مدیریت تلفیقی سن گندم 11 سن مائورا، سن مغربی Eurygaster maura L. 16مدیریت تلفیقی سن مائورا 17 سن آئلیا Aelia furcula Fieb. 18مدیریت تلفیقی سن های آئلیا 20جوربالان زیان آور گندم 20 شته های زیان آور گندم 20 شته برگ ال Anoecia corni (Fabricius) 21 شته گالی نارون Tetraneura ulmi (L.) 21 شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) 21 شته سبز یولاف Sitobion avenae (Fabricius) 22 شتة گلسرخ Metopolophium dirhodum (Walker) 23 شتة سبزگندم، شتة سمی گندم Schizaphis graminum (Rondani) 23مدیریت تلفیقی شته های زیان آور غلات 23 شپشك ریشة گندم Porphyrophora tritici (Bod.) 24مدیریت تلفیقی شپشك ریشة گندم 25بال ریشك داران زیان آور گندم 25 تریپس گندم Haplothrips tritici (Kurdjumov) 26مدیریت تلفیقی تریپس گندم 26سخت بالپوشان زیان آور گندم 27سوسك سیاه گندم Zabrus tenebrioides Goeze 27مدیریت تلفیقی سوسك سیاه گندم 27سوسك های قهوه ای گندم (كرم های سفید ریشة غلات) 28مدیریت تلفیقی كرم های سفید ریشة غلات 30بال پولك داران زیان آور گندم 31مدیریت تلفیقی مینوز برگ غلات 32مدیریت تلفیقی دو بالان زیان آور غلات 36بحث و نتیجه گیری 39منابع : 40
"

مطالب دیگر:
📖پرسشنامه بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش📖پرسشنامه استاندارد رفتار خرید مصرف کننده محقق ساخته شده📖پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی مدیر محقق ساخته شده📖پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی📖پرسشنامه بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد روی وفاداری در شرکتهای خدماتی📖پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد سازمانی📖پرسشنامه بررسی علت عدم تغییر بانک توسط مشتریان📖پرسشنامه بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی📖پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و تاثیر ان و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان📖پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و وفاداری مشتریان اینترنتی📖پرسشنامه تاثیر ادراک از عدالت سازمانی بر رضایتمندی از پرداخت📖پرسشنامه طراحی مدل شبکه های عصبی جهت پیش بینی هزینه در پروژه های ساختمانی📖پرسشنامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان📖پرسشنامه عدالت سازمانی و رابطه آن با عملکرد📖پرسشنامه بررسی تفاوت بین نگرش جوانان و بزرگسالان نسبت به تبلیغات موبایلی📖پرسشنامه تعیین ارتباط امنیت شغلی و عملکرد سازمانی📖پرسشنامه عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره📖پرسشنامه بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر روی عملکرد تجاری سازمان ها📖پرسشنامه تاثیر پاسخگویی سازمانی در برابر شکایات ارباب رجوع بر رضایت و وفاداری آنان📖پرسشنامه بررسی تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی📖پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت رابطه و پیامدهای حاصل از آن📖جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها - استاد آقای دکتر امیر رستمی📖پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی - عبدالکریم مقدم📖تست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت📖پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی