بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر-41008452

مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی~181 ص 1ـ1ـ مقدمه: ازدواج و تشكیل خانواده یكی از حوادث و وقایعی است كه در زندگی انسانها نقش اساسی و تعیین كننده دارد. یافتن روحی رشد دهنده كه تحت عنوان همسری می تواند نیمی یا همه زندگانی انسان را در مسیر صحیح و رهایی ببررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر|41008674|iuh|بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی,زندگی زناشویی,رسم اجتماعی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی~181 ص

1ـ1ـ مقدمه:

ازدواج و تشكیل خانواده یكی از حوادث و وقایعی است كه در زندگی انسانها نقش اساسی و تعیین كننده دارد. یافتن روحی رشد دهنده كه تحت عنوان همسری می تواند نیمی یا همه زندگانی انسان را در مسیر صحیح و رهایی بخش قرار دهد، به عنوان یكی از مهمترین تصمیم های سرنوشت ساز زندگی هر زن و مرد مطرح بوده و هست.

معمولاً خانواده مدرسه نوع دوستی است كه مدام به انسان نوع دوستی و حب بشر كه بر اساس ضرورت و طبیعت است تبلیغ و تلقین می كند. خانواده كانونی است كه دو موجود مرد و زن برای موجودیت خود و برای آینده و كمال خود و بالاخره برای ادامه بقای خود به وسیله فرزندان خویش امیدها و دلواپسی های مشترك و یكنواخت و یكسانی دارد.(ابراهیمی بختور 1369نقل از جعفری)

بدون تردید ازدواج عامل بیداری خانواده است و خانواده از دیدگاهی یك نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود و برآیند یا انعكاس از كل جامعه است در یك جامعه منحط خانواده نیز خود به خود منحط خواهد شد. و برعكس در سلامت جامعه سازمانهای آن از جمله خانواده نیز از سلامت برخودار خواهند بود. اما به محض تكوین خانواده همچون هر سازمان اجتماعی دیگر بر زمینه اجتماعی خود اثر خواهد گذاشت.

ازدواج و زندگی زناشویی بعنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی، برای دستیابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. ازدواج رابطه ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا می باشد كه از ویژگیهایی برخوردار بوده است. همچنین توجه به كانون خانواده محیط سالم و سازنده روابط گرم و تعاملات میان فردی صمیمی ای كه می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند. لیكن شواهد بسیار واضحی وجود دارد كه زوجها در جامعه معاصر، مشكلات شدید و فراگیر را در هنگام برقراری و حفظ روابط عاشقانه و صمیمی تجربه می كنند. (مومن زاده 1381)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1ـ1ـ مقدمه 2

1ـ2ـ بیان مساله 4

1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله 6

1ـ4ـ اهداف پژوهش 10

1ـ5ـ سوالات تحقیق 10

1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 11

1ـ6ـ1ـ تعریف تفكر 11

1ـ6ـ2ـ تعریف تفكر غیر منطقی 11

1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفكر غیرمنطقی 11

1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج 12

1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج 12

1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی 12

1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی 13

1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی 13

1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی 13

1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی 13

1-6-6- تعریف عملیاتی ملاكهای همسرگزینی 13

1ـ7ـ متغیرهای تحقیق 13

عنوان صفحه

1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل 13

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته 14

1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل كننده 14

1ـ7ـ4ـ متغیر كنترل 14

1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2ـ1ـ مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری 16

2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی 19

2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی 19

2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی 19

2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی 20

2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس 26

2ـ3ـ1ـ اصل اول 26

2ـ3ـ2ـاصل دوم 27

2ـ3ـ3ـ اصل سوم 27

2ـ3ـ4ـ اصل چهارم 27

2ـ3ـ5ـ اصل پنجم 27

2ـ3ـ6ـ اصل ششم 28

2ـ4ـ باورهای غیر منطقی 28

عنوان

صفحه

2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی 29

2ـ5ـ1ـ تفكر غیرمنطقی تایید دیگران 30

2ـ5ـ2ـ تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) 31

2ـ5ـ3ـ تفكر غیر منطقی سرزنش كردن 31

2ـ5ـ4ـ تفكر غیر منطقی واكنش نومیدی 32

2ـ5ـ5ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات 32

2ـ5ـ6ـ تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی 33

2ـ5ـ7ـ تفكر غیر منطقی اجتناب از مشكلات 33

2ـ5ـ8ـ تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران (وابستگی) 34

2ـ5ـ9ـ تفكر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش 35

2ـ5ـ10ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل در برابر مشكلات دیگران 35

2ـ5ـ11ـ تفكر غیرمنطقی كمال طلبی 36

2ـ6ـ تاریخچه ازدواج 36

2ـ7ـ تعریف ازدواج 38

2ـ8ـ فلسفه ازدواج 39

2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشكیل خانواده 40

2ـ10ـ انگیزه های دیگر 43

2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن 43

2ـ12ـ اقسام ازدواج 44

عنوان صفحه

2ـ12ـ1ـ ازدواج یك همسر گزینی 44

2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی 44

2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی 45

2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی 45

2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج 45

2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی 45

2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی 46

2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی 46

2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب 47

2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج 47

2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر 47

2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی 47

2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی 48

2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی 48

2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی كه در امر زناشویی نقش دارند 48

2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیكی 49

2ـ13ـ7ـ سن ازدواج 49

2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی 49

2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیكی 49

عنوان صفحه

2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج 50

2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فكری 50

2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفكر 51

2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی 52

2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسی 53

2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج 54

2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی 54

2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد 54

2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و كم فرزندی 54

2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت 55

2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن 55

2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ 55

2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی 55

2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی 55

2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكری و اجتماعی 55

2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده 56

2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی 56

2ـ17ـ همسرگزینی در ایران 57

2ـ18ـاصول كلی در انتخاب همسر 59

عنوان صفحه

2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده 59

2ـ18ـ2ـ اخلاق نیك 60

2ـ18ـ3ـ رعایت اصول كفویت 61

2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی 62

2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی 62

2ـ18ـ6ـ علم و سواد 63

2ـ18ـ7ـ زیبایی 63

2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی 64

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن 70

3ـ2ـ جامعه آماری 70

3ـ3ـ حجم نمونه 71

3ـ4ـ روش نمونه برداری 71

3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش 72

3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غیر منطقی A.T.I.B 72

3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B 73

3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B 73

3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B 74

3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهای همسرگزینی 74

عنوان صفحه

3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش 75

3ـ8ـ روشهای آماری. 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1ـ توصیف داده ها 77

4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی 77

4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق 87

4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق 87

4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول 87

4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم 88

4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم 88

4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم 89

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5ـ1ـ بحث و خلاصه 91

5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق 91

5ـ2ـ1ـ سوال اول 91

5ـ2ـ2ـ سوال دوم 93

5ـ2ـ3ـ سوال سوم 94

5ـ2ـ4ـ سوال چهارم 97

5ـ3ـ نتیجه گیری 98

عنوان صفحه

5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش 99

5ـ5ـ پیشنهادات 99

منابع

منابع فارسی 102

پیوستها

پرسشنامه تفكرات غیر منطقی A.T.I.B 104

پرسشنامه مربوط به ملاكهای ازدواج 109

پاسخنامه آزمون تفكرات غیر منطقی 112

فهرست جداول

عنوان صفحه

4ـ1ـ گستره سنی دانشجویان شركت كننده در پژوهش 77

4ـ2ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان 78

4ـ3ـ میانگین و انحراف استاندارد تفكرات غیرمنطقی 79

4ـ4ـ میانگین و انحراف استاندارد تفكرات غیرمنطقی در دختران و پسران 80

4ـ5ـ مقایسه تفكرات غیرمنطقی در دختران و پسران 81

4ـ6ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاكهای همسرگزینی 82

4ـ7ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاكهای ازدواج در گروه دختران و پسران 82

4ـ8ـ مقایسه ملاكهای ازدواج در دختران و پسران 83

4ـ9ـ ضریب همبستگی بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی 83

4ـ10ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی 84

4ـ11ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاكهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفكرات غیر منطقی 86