بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر-41007307

نمونه تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی چكیده : در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانشآموزان دختر و پسر پرداخته شده است. جامعه آماری ما در این تحقیق دانشآموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر میباشد. حجم نمونه مابررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر|41007529|iuh|نمونه پایان نامه ,رشته روانشناسی ,علوم تربیتی,بررسی رابطة هوش و خلاقیت,مقایسه بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

نمونه تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی

چكیده :

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد كه از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.

2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3- بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4- بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

عنوان شماره صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه4

بیان مسئله8

اهمیت تحقیق10

اهداف تحقیق10

فرضیه‌های تحقیق11

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها11

فصل دوم : (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت14

ماهیت استعداد خلاق16

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی18

مردان و زنان خلاق 19

روشهای پرورش خلاقیت20

عوامل موثر بر خلاقیت22

تمركز به عنوان كلید خلاقیت 25

برای پرورش خلاقیت كنكاش مغزی بهترین خلاقیت است25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق28

عواملی كه مانع خلاقیت می‌شوند 29

خلاقیت و هوش 33

هوش چیست38

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش 38

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش40

تحقیقات انجام شده45

فصل سوم : (روش اجرای تحقی)

جامعه آماری49

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون49

روش جمع‌آوری اطلاعات51

روش آماری 52

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها54

فصل پنجم :

مقدمه 62

خلاصة تحقیق62

یافته‌های تحقیق63

پیشنهادها65

محدودیتها66

منابع 68

ضمائم

فهرست جداول

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت 54

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت 54

جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت 58

جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت 59

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش 59

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت 60

فهرست نمودارها صفحه

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش ........ 55

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت 55

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش ...................... 56........

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت ................. 56........

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش ............... 57........

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت 57