بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی-40089911

فهرست عنوان صفحه مقدمه........................................ 1 1. كد شناسایی KKS................................... 2 ساختار شناسایی كننده ها ..................... 2 استفاده از شناسایی كننده ها.................. 6 2.تشریح كلی نیروگاه ..............بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی|40090133|iuh|معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی ,بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه........................................ 1

1. كد شناسایی KKS................................... 2

ساختار شناسایی كننده ها ..................... 2

استفاده از شناسایی كننده ها.................. 6

2.تشریح كلی نیروگاه .............................. 7

پیكر بندی نیروگاه ........................... 7

جانمایی نیروگاه.............................. 8

اصول طراحی................................... 8

پیكر بندی سیستمهای الكتریكی ............... 10

مشخصات سوخت................................. 13

حفاظت محیط زیست ............................ 15

3. اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز........... 17

مقدمه....................................... 17

مواد و جنس قطعات توربین گاز ................ 18

ابعاد و وزن قطعات توربین گاز ............... 21

4.توربین گاز V94.2 ................................ 24

مقدمه ای بر توربین گاز...................... 24

اصول طراحی V94.2 – بطوركلی................... 24

اصول طراحی – V94.2 توربین..................... 25

اصول طراحی V94.2 – محفظه احتراق.............. 32

اصول طراحی – V94.2 كمپرسور.................... 39

اصول طراحی V94.2 _دیفیوزر.................... 43

اصول طراحی V94.2 –یاتاقانها.................. 45

اصول طراحی V94.2 – گرداننده.................. 48

5.سامانه های توربین گاز V94.2....................... 50

سامانه هوای ورودی........................... 50

سامانه Blow off............................... 55

سامانه CO2.................................. 56

سامانه آتش نشانی............................ 61

سامانه سوخت گاز............................. 68

سامانه سوخت گازوئیل......................... 72

سامانه جرقه زن.............................. 79

سامانه روغن بالا بر.......................... 84

سامانه خنك سازی توربین...................... 89

6. كنترل دمای توربین گاز........................... 91

فلسفه كنترل دمای GT............................. 91

7.مجرای ورودی هوا ................................. 93

شرح سامانه....................................... 93

سرعت عبور هوا..................................... 93

عایق صدا (كانال - دریچه- زانو و صدا خفه كن)....... 95

سامانه ضد یخ...................................... 96

سامانه تمیز كردن خودكار فیلترها................... 96

8. مجرای واگرای اگزوز.............................. 98

شرح سامانه....................................... 98

قسمتهای اصلی و وظیفه هر یك ...................... 98

دودكش ........................................... 98

ساختار فلزی ( پایه دودكش)........................ 99

اتصال قابل انعطاف ............................... 99

دایورتر.......................................... 99

صفحه مسدود كننده ............................... 100

9. ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات ................... 101

ابزار استاندارد................................. 101

تجهیزات معمولی.................................. 103

تجهیزات مخصوص................................... 104

ابزار مخصوص.................................... 105

10.منابع ......................................... 106