بررسی ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز-31022218

بررسی کامل ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز دارای 98 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word تعداد صفحات: 98 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشدبررسی ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز|31022440|iuh|بررسی کامل ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز,بررسی ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز,بررسی, ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیرا
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

بررسی کامل ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز
دارای 98 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 98 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز

هدف کلی از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 به تعداد 1044 نفر بود. از این تعداد، 254 نفر مقیاس پژوهش را تکمیل و عودت نمودند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که عوامل محتوایی و فرایندی به طور یکسان در انگیزش کارکنان مؤثرند. همچنین نتایج به¬دست ¬آمده از تحلیل واریانس اندازه¬گیری¬های مکرر نشان داد که عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان به ترتیب عبارتند از: عوامل انگیزش ـ سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه و عزت نفس. عوامل فرایندی مؤثر در انگیزش کارکنان نیز به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش - انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری و ارزیابی شناختی. همین آزمون نشان داد جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات در تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی بر انگیزش کارکنان نقشی ندارند.

کلید واژه ها: انگیزش، عوامل محتوایی، عوامل فرایندی، منابع انسانی، دانشگاه شیراز.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مساله 15
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش 17
1-3- اهداف پژوهش 20
1-4- پرسش¬های پژوهش 20
1-5- تعاريف مفهومي 20
1-6- تعاريف عملياتي 21

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه 24
2-1- مبانی نظری پژوهش 25
2-1-1-نظریه های محتوایی...................................................................................................... 27
2-2-1- نظریه های فرایندی 33
2-3-1- جمع بندی......................................................................................................................39
2-2- پیشینه‌ی پژوهشی 40
2-2-1- تحقیقات خارج از کشور 40
2-2-2- تحقیقات داخل کشور 42
2-2-3- جمع¬بندی پژوهش‌های پیشین 44

فصل سوم: روش¬شناسی
مقدمه 46
3-1- روش تحقیق 46
3-2- جامعه آماری 46
3-3- روش نمونه‌گیری 47
3-4- حجم نمونه 47
3-5- ابزار پژوهش 47
3-5-1- روایی و پایایی ابزار 48
3-4- روش گردآوری اطلاعات 50
3-5- روش های آماری 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 52
4-1- یافته‌های پژوهش 52
4-2- خلاصه‌ی نتایج 61

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث
مقدمه 64
5-1- نتیجه‌گیری و بحث 64
5-1-1-مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان..................................65
5-1-2- مقایسه میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان...................................68
5-1-3- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در کارکنان ...................... 72
5-1-4- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان زن و مرد ....................................................................................................................................................... 73
5-1-5- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان با سابقه مختلف...........................................................................................................................................73
5-1-6- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان دارای سطوح مختلف تحصیلی............................................................................................................ 74
5-2- جمع¬بندی کلی 74
5-3- محدودیت‌‌های پژوهش 75
5-3-1- محدودیت‌های اجرایی 76
5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی 76
5-4- پیشنهادهای پژوهش 76
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 76
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 77


فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی 78
منابع انگلیسی 80

پیوست
مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی 85فهرست جداول


عنوان صفحه

جدول شماره 1: توزیع جنسیتی جامعه آماری 46
جدول شماره 2: توزیع جنسیتی نمونه 47
جدول شماره 3: گویه های مربوط به مبانی انگیزش 48
جدول شماره 4: روايي و پايايي مقیاس..............................................................................................49
جدول شماره 5: تحلیل عاملی محتوایی ........................................................................................... 50
جدول شماره 6: تحلیل عاملی فرایندی ...............................................................................................50
جدول شماره 7: مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان 52
جدول شماره 8: تفاوت میانگین عوامل محتوایی انگیزش 53
جدول شماره 9: مقایسه میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان 55
جدول شماره 10: اختلاف میانگین بین عوامل انگیزش فرایندی 56
جدول شماره 11: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی 58
جدول شماره 12: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان زن و مرد ....59
جدول شماره 13: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان با سابقه کاری مختلف .........................................................................................................................................................60
جدول شماره 14: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان سطوح مختلف تحصیلی .......................................................................................................................................................61

فهرست شکل¬ها

عنوان صفحه
شکل شماره 1: چهار خرده نظام نظریه عزت نفس 33


مطالب دیگر:
📂تحقیق گیاهان دارویی📂تحقیق ماشینهای سنکرون و آسنکرون📂تحقیق ماشینهای کنترل صنعتی📂پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم)📂پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات📂پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم)📂مالکیت و سیر تاریخی آن📂پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم)📂پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری مالی اسکات(جلد دوم)📂پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول)📂پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول)📂مبانی برنامه نویسی📂پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول)📂25 موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی📂تحقیق متره و براورد📂موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)📂پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری مالی جلد اول ویلیام اسکات ترجمه: دکتر علی پارسائیان📂تحقیق مدیران و حل مسائل📂پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری مالی جلد اول اسکات📂طرح لایه باز برچسب گلاب psd📂پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری مالی جلد اول اسکات📂تحقیق مدیریت تطبیقی📂پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری مالی جلد اول ویلیام اسکات ترجمه: دکتر علی پارسائیان📂مجموعه 290 مجموعه قرارداد📂تحقیق مدیریت فناوری اطلاعات