بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان-31009920

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 79 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است به منظور هوش بهر و مقایسه IQافراد سالم و معلول صورت گرفته است .در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دبررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان|31010142|iuh|بررسی تاثیر معلولیت جسمی , حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان,تحقیق بررسی تاثیر معلولیت جسمی , حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان,مقاله بررسی تاثیر معلولیت جسمی , حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 79 صفحه می باشد.
بخشی از محتوای فایل دانلودی :: این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است به منظور هوش بهر و مقایسه IQافراد سالم و معلول صورت گرفته است .در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون Tگروه های مستقل استفاده شده است .نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با 99 درصد اطمینان :کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارندفهرست مطالب
پیشگفتارچکیدهفصل اول : کلیاتمقدمهبیان مسئلهفرضيه تحقیقمتغیرها و تعاریف عملیاتیاهداف تحقیقاهمیت و ضرورت تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیقتاریخچهفلج مغزیعلل فلج های مغزیعلل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتیعدم هماهنگی حرکتیویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی و معلولیت های حرکتیبرنامه های آموزشی کودکان معلول حسی- حرکتیتشخیص و ارزیابیهوش بهرتاریخچه مربوط به مطالعات هوشماهیت هوشهوشنظریه هوش کلی و نظریه چند عاملیتعریف هوشتعریف تربیتی هوشتعریف تحلیلی هوشتعریف کاربردی هوشطبقات هوشویژگی های عمومی هوشعوامل موثر هوشتأثیرات محیطی در هوشتفاوت های جنسیتی در عملکرد هوشهوش از دیدگاه رشدانواع هوش از دیدگاه کتلانواع هوش از دیدگاه ثراندیکانواع هوش از دیدگاه اسپیرمنانواع هوش از دیدگاه ترستونانواع هوش از دیدگاه اشترن برگانواه هوش از دیدگاه گاردنررهیافت روان سنجیهوش آزماییمقیاس های هوش وکسلرارزیابی و نتیجه گیری
فصل سوم : روش تحقیقجامعه آمارینمونه و شیوه نمونه گیریابزار اندازه گیری :روش جمع آوری اطلاعاتروش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعاتجداول و نمودارها
فصل پنجم : نتیجه گیریبحث و نتيجه گيري خلاصه تحقیقمحدودیت هافهرست منابع فارسی