بررسی شرکت و طبقه بندی و تاسیس آن-30014669

خصوصيات شركت : 1 محاسن و معايب شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با ديگر شركتها الف شركت با مسئوليت محدود هيچگونه حداقل سرمايهاي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارك در اين زمينه به اداره ثبت شركتها براي مؤسسين وجود ندارد، فقط اقرار مؤسسين به ميزانبررسی شرکت و طبقه بندی و تاسیس آن|30014891|iuh|بررسی شرکت و طبقه بندی و تاسیس آن
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی شرکت و طبقه بندی و تاسیس آن وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.خصوصيات شركت :1 محاسن و معايب شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با ديگر شركتهاالف شركت با مسئوليت محدود هيچگونه حداقل سرمايه‌اي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارك در اين زمينه به اداره ثبت شركتها براي مؤسسين وجود ندارد، فقط اقرار مؤسسين به ميزان سرمايه و پرداخت آن به صندوق شركت و يا هئيت مديره در شركت نامه كافي خواهد بود.ب شركت سهامي عام با حضور الزامي 5 سهامدار (مدير) و شركت سهامي خاص با حداقل 3 سهامدار تشكيل مي‌گردد در صورتي كه شركت با مسئوليت محدود را مي‌توان با حداقل 2 شريك تشكيل داد .ج شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه ممكن است خارج از شركاء هم باشند براي مدت محدود يا نا محدود ارائه شود.د – قلمرو آگهي‌ها در شركت با مسئوليت محدود بسيار محدود است .هـ از معايب شركت با مسئوليت محدود اين است كه پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم اشركه شركت صوري مي‌باشد و نيز در شركت با مسئوليت محدود ورقه‌اي بنام سهم اشركه كه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام وبي‌ نام صادر نمي‌گردد.2 موضوع شركت و ميزان سرمايه :به هنگام تشكيل شركت با مسئوليت محدود شركاء مكلف به تنظيم شركتنامه و امضاء آن مي‌باشند. موضوع شركت مطابق ماده 190 قانون تجارت بايد مشروع باشد.با وجود اينكه در قانون تجارت ايران براي سرمايه شركت با مسئوليت محدود حداقل سرمايه‌اي پيش بيني نشده ولي با اين حال زماني تشكيل مي‌شود كه كليه سرمايه نقدي آن تاديه و سهم اشركه غير نقدي آن نيز تقويم و تسليم شد و باشد.3 نام شركت و مدت آندر نام شركت بايد عبارت «با مسئوليت محدود» قيد شود و الا شركت با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص، شركت تضامني محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.در مورد مدت شركت در ايران مدت آن نامحدود است ولي در قانون فرانسه مدت شركت 99 سال مي‌باشد.4 انحلال شركت با مسئوليت محدودموارد انحلال شركت طبق ماده 114 قانون تجارت به شرح زير پيش بيني شده است :وقتي شركت براي هدفي كه تشكيل شده آن را انجام داده يا انجام آن غير ممكن باشد.وقتي شركت براي مدت معيني تشكيل شده و آن مدت مقتضي شده باشد.در صورتي كه شركت ورشكسته اعلام گردد.در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال آن را كرده باشد.

فهرست حسابهاحسابها به 2 قسمت تفكيك مي‌گردد :1)حسابهاي تراز نامه مربوط به دارايي‌ها، بدهيها و سرمايه .2)حسابهاي صورت سود و زيان مربوط به فروش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و ساير هزينه‌ها و درآمدها .فهرست حسابهاي تراز نامهدارايي جاري current assets(109 – 100)به اقلامي از دارايي موسسه اطلاق مي‌شود كه يا نقد است يا در آينده نزديك در جريان فعاليت‌هاي عادي موسسه به وجه نقد تبديل مي‌شود.بانك Bank(101)استفاده از سيستم بانكي امروزه در هر مؤسسه‌اي يك امر اجتناب ناپذير است، در اصطلاح حسابداري حساب بانك به حساب جاري اطلاق مي‌شود و حسابهاي پس انداز و سپرده گذاري را در عناوين ديگر طبقه بندي مي‌كنند.صندوق cash(102)اين حساب مخصوص ثبت وجوه نقدي است كه در موسسات براي دريافتها و پرداختهاي نقدي جاري و يا پرداختهاي نقدي آتي نگهداري مي‌شود زيرا در برخي موارد وصول وجه نقد از مشتريان اجتناب ناپذير است و همچنين برخي پرداختهاي مؤسسه نيز بصورت نقد انجام مي‌پذيرد.