بررسی فرآیند و مراحل تولید کاغذ و سیستمها و تاریخچه صنعت چوب و کاغذ-30014344

. واحد تکنیکال واحد تکنیکال مسئول کنترل مواد اولیه مواد درحین تولید ومحصولات نهایی می باشد واین قسمت همچنین مسئول بررسی وپیگیری در رفع اشکالات مراحل تولید وکم کردن مخارج آن جمع آوری اطلاعات وتهیه آمار مختلف مواد مصرفی – مواد تولید شده وضایعات &بررسی فرآیند و مراحل تولید کاغذ و سیستمها و تاریخچه صنعت چوب و کاغذ|30014566|iuh|بررسی فرآیند و مراحل تولید کاغذ و سیستمها و تاریخچه صنعت چوب و کاغذ
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی فرآیند و مراحل تولید کاغذ و سیستمها و تاریخچه صنعت چوب و کاغذ وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

. واحد تکنیکالواحد تکنیکال مسئول کنترل مواد اولیه مواد درحین تولید ومحصولات نهایی می باشد واین قسمت همچنین مسئول بررسی وپیگیری در رفع اشکالات مراحل تولید وکم کردن مخارج آن جمع آوری اطلاعات وتهیه آمار مختلف مواد مصرفی – مواد تولید شده وضایعات – بررسی وپیشنهادات وشکایات مصرف کنندگان محصولات کارخانه وبالاخره مسئول کنترل کیفی آب هوا و فاضلاب می باشد.واحد تکنیکال ازبخشهای زیر تشکیل شده است:الف – آزمایشگاه مرکزی که وظیفه تهیه محصولهای استاندارد، پخت تحقیقاتی وآنالیز مواد اولیه، تست فاضلاب‌های صنعتی وتحقیقات آبهای صنعتی رابه عهده دارد.ب – قسمت کنترل کیفی که شامل آزمایشگاههای زیر است:1. آزمایشگاه تصفیه آب ورودی وفاضلاب2. آزمایشگاه کوره آهک وسود سازی3. آزمایشگاه خمیر وکاغذ وآماده سازی خمیر4. آزمایشگاه محصولات نهایی (کاغذ)ج – قسمت آمار وبرنامه ریزید قسمت مهندسی فرآیندواحد مهندسی و امور سرویس‌هاکارهای تعمیراتی شامل سه بخش تعمیرات مکانیکی – برقی وابزار دقیق می باشد که توسط این واحد انجام می شود وچنانچه تغییراتی در دستگاههای لازم باشد با بررسی کمیته فنی وارائه طرح وتهیه نقشه توسط واحد طراحی بوسیله واحد طراحی بوسیله بخش تعمیرات به اجرا در می آید.شهرک مسکونی کارکنانبه منظوررفاه حال کارکنان وایجاد تسهیلات بیشترشهرک مسکونی با1200 واحد ویلایی آپارتمانهای چهار طبقه وشش طبقه، پیش ساخته وکمپ باتأسیسات شهری از قبیل مدرسه، درمانگاه، باشگاه ورزشی، فروشگاه شرکت تعاونی بازارچه مخابرات، پاسگاه ژاندارمری، مسجد ... درنظرگرفته شده است که مورد استفاده پرسنل قرار می‌گیرد.

گزارش کار:کنترل کیفیت چوکا دارای 4 آزمایشگاه می باشد.1. آزمایشگاه تصفیه آب2. آزمایشگاه کوره آهک وسودسازی3. آزمایشگاه خمیر وکاغذ وآماده سازی خمیر4. آزمایشگاه محصولات نهاییگزارش تصفیه اولیه وچگونگی حذف یونهای مزاحم در T.Hگزارش تصفیه ثانویه وچگونگی افزایش عمررزینهاآب یکی ازمواداولیه وحیاتی صنایع می باشد که به معنی خالص هرگزدرطبیعت وجود ندارد و همیشه همراه آن ناخالصیهایی ازقبیل مواد معلق ومواد محلول می باشد که پس ازآنالیز وتعیین مقدار آنها تصفیه آب راامری ضروری ولازم می سازد میزان ناخالصی بستگی به منابع و سرچشمه دارد. طوری که آب باران نزدیک ترین آب به آب خالص می باشد ولی پس از رسیدن به زمین درمسیر راه ناخالصیهای آن وچاههای عاری از مواد معلق می باشد ولی مواد ناخالص به حالت محلول درآنها وجود دارد مانند املاح به حالت محلول کلسیم – منیزیم وآهن ومنگنز وغیره که موجب خورندگی لوله‌های فلزی وایجاد دررسوب دردیگهای بخاردرمبدل‌های حرارتی لوله‌های آب گرم وسیستم‌های خنک کننده می گردد.مراحل تصفیه بطور کلی شامل راسب کردن – فیلتر کردن – نمک گیری – ودربعضی مواقع تقطیر برخی عملیات شیمیایی وحتی بیولوژیکی وغیره است.خواص فیزیکی:درمقایسه با مواد دیگر حرارت جرمی آب خیلی زیاد است گرمای ذوب آب درمقایسه با دیگراجسام زیاداست گرمای تبخیرآن درمقایسه بادیگر اجسام بالا تراست ویسکوزیته آن درسیستم MKS باواحد پوآزیل ودرسیستم CGS باواحد پوآز سنجیده می شود. آب درمقایسه با مواد دیگر کشش سطحی آب بیشتر است.خواص شیمیایی:pH آب طبیعی بین 2/8 تا4/7 درنوسان است اگر بیشتر ازاین باشد باعث رسوب قلیائیت می شود وایجاد رسوب می کند وکمتر ازاین مقدارحالت اسیدی داشته وخورنده است خواص الکتریکی آب با ORR (پتانسیل اکسیداسیون – احیاء) نشان میدهند.

[محصول / واکنش دهنده] = Logاین خاصیت برای سنجش میزان اکسیژن درآب (هوازی یا غیر هوازی)استفاده می کنند.oPR>200 mv هوازی oPR<50mv غیر هوازیسختی آب: معمولی ترین املاک به حالت محلول درآب املاح کلسیم ومنیزیم می‌باشد که بیشتر به شکل بی کربنات وکلرور یافت می شود آبی که ازاین قبیل املاح زیاد داشته باشد اصطلاحاً آب سخت نامیده می شود سختی آب دودسته است: 1)سختی دائم 2)سختی موقت آن مقدار از سختی آب که دراثر جوشیدن ازبین نمی رود وباقی می ماند سختی دائم نامیده می شود وآنرا سختی غیر کربناتی می نامند ازقبیل سولفات کلرور – نیترات – کلسیم – منیزیم – راسختی کل می نامند (TH) معمولأبا افزودن شیرآهک سختی آب راپایین می آورند وهمچنین با ایجاد رسوبهایی مثل (OH2) mg مواد سخت آنرا خالص می کند.اندازه گیری سختی آب درآزمایشگاه تصفیهCa2+ + Mg2 + EDTA → caEDTA + mgEDTA(mg/lit100) (معادل EDTA بر حسب CaCO3) (mg EDTA مصرفي) = سختي1/0 معادل EDTA بر حسب CaCO3هر ميلي‌ليتر از محلول معادلا CaCO3 0.1 mgآلودگی آب: آلوده سازهای آب به طور کلی می توان به دو دسته آلی ومعدنی تقسیم کرد. این نوع آلودگی قاعدتأ شیمیایی است وبه صورت محلول درآب وجود دارد. آلودگی به صورت فیزیکی مواد معلق نظیر شن – خورده چوب – کف شن آور وغیره بصورت بیولوژیکی نیز امکان پذیر است. از آن دسته از آلوده سازهای بیولوژیکی آب توسط انسان به آب افزوده نشود باعث رشد بیش ازحدآنان می شود.آلوده کنندهای معدنی وغیرفلزی:الف – فسفاتکه ازطریق 1. غذاوفضولات انسان 2. کودهای شیمیایی 3. پسابهای صنعتی 4. پودرهای رختشوییب – نیترات ونیتریت:که ازمنابع این آلودگی کودهای شیمیایی استج – فلورید:اگر مقدار فلورید درآبmg/lit 105 بیشتر باشد لکه‌های سیاهی روی دندان ظاهر می شود.آلوده سازهای آلی به دو دسته تقسیم می کنیم:آلوده سازهای اصلی عبارتند از مواد نفتی – حشره کشها – سموم دفع آفات نباتی و پودرهای رختشویی.دسته دوم ترکیباتی هستند که بطور معمولی اهمیت دارند ازجمله این ترکیبات می توان هیدروکربنها وکلروفروم نیتروزآمیدها.کنداکتیویته آب:قابلیت هدایت آب بستگی به یونهای موجود درآب دارد ومقدارآن محلول عکس مقاومت ویژه آن است. C=1/N قابلیت هدایت ویژه واحد کنداکتیویته باعلامت ویژه C میکروموس برسانتی متر یا میکروزیمنس برسانتی متراست. کنداکتیویته به عوامل زیر بستگی دارد. 1. به غلظت یونهای موجود درمحلول 2. به نوع یونها 3. به درجه حرارت مثلأ در100 درجه سانتی گراد مقدار کنداکتیویته حدود3 برابربیشتر ازکنداکتیویته در 20 درجه سانتی گراد است.آب: درمورد غلظت یون هیدروژن درآب باید دانست که آب خالص به مقداربسیارکم مطابق واکنش زیردیسموته شده H2O H+ + OH و ثابت تعادل آن كه [H+] [OH ] = [H2O] بنابراین غلظت مولکولهای آب دیسموته شده و در هر محلول آبکی می‌تواند مقدار ثابتی باشد.مطالب دیگر:
📝نمونه سوال شيمي آلي 1 پیام نور نیمسال دوم 92-93 به همراه پاسخنامه📝نمونه سوال فيزيك عمومي 2 پیام نور نیمسال دوم 92-93 به همراه+ پاسخنامه📝تحقيق ماهيت حقوقي وصيت📝تحقيق ماهيت حقوقي خسارت📝تحقيق قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی📝تحقيق در مورد مشروعيت📝تحقيق قوانين مرتبط با مقوله حمل و نقل شهري📝گزارش دورة كارآموزي وكالت📝تحقيق مسئوليت مدني📝گزارشات كارآموزي وكالت📝مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت📝تحقيق مسئوليت قراردادي📝تحقيق مسئوليت ظهر نويس در قانون چك📝تحقيق مرور زمان دادرسي📝پلان معماري زيبا و ديدني ورزشگاه📝كليه نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه📝پلان معماري زیبا و دیدنی بانک📝پلان معماري و سازه خانه ويلايي📝پلان معماري ساختمان 6 طبقه📝پلان معماري ساختمان 4 طبقه دوبلكس📝پلان معماري رستوران📝مجموعه 19 عدد اسكيس زيبا📝پلان مجتمع مسكوني 3 بعدي📝كليه نقشه هاي سازه اي بانك📝تحقيق مسئوليت جزايي اطفال